Bored Panda works better on our iPhone app
Continue in app Continue in browser
BoredPanda Add Post

The Bored Panda iOS app is live! Fight boredom with iPhones and iPads here.

Orphans Residence

Orphans Residence

Community Member

Orphans Residence

Orphans Residence

Community Member

0 posts
0 comments
0 upvotes
0 points


موسسه خیریه مهر امام هادی ع (ماه) در سال ۱۳۹۰ با مجوز رسمی ۱۰۲۵ ثبت
گردیده است. ماموریت موسسه حمایت معیشتی و تربیتی از ایتام می باشد. خیریه
ماهانه مبلغی را از طرف همیار کودک به عنوان حقوق پرداخت می نماید . مبلغ
واریزی از طرف همیاران می تواند حداقل از ۳۰۰۰۰ تومان به بالا باشد. همچنین
هر ساله سه طرح فصلی عید نوروز، ضیافت افطاری و بوی ماه مهر برای فرشته
های کوچک انجام می شود.
https://imamhadi.com/